Privacy Policy

I. Vispārīgi noteikumi

 1. SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” (turpmāk - LAAPC) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. LAAPC piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. Datu pārzinis:
  SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
  Reģistrācijas numurs: 40003033658
  Juridiskā adrese: Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
  Tālr.: 67551265
  Tīmekļvietne: http://www.laapc.lv
  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Informācija saziņai ar datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., adrese: Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039.

II. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats

 1. Personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:
  • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
  • saziņai ar datu subjektu;
  • līguma noslēgšanai ar LAAPC un tā izpilde;
  • zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanai;
  • LAAPC deleģēto funkciju izpildei, kuras ir jāpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atsevišķu valsts pārvaldes iestāžu un/vai Eiropas Savienību iestāžu deleģējumu;
  • atsevišķu uzdevumu izpildei, ko LAAPC veic sabiedrības interesēs;
  • LAAPC sniegto pakalpojumu nodrošināšanai;
  • maksājumu apkalpošanai un nodrošināšanai;
  • dokumentu izsniegšanai normatīvos aktos noteiktajos gadījumos;
  • atskaišu sagatavošanai;
  • pasākumu organizēšanai sadarbības veicināšanai un informācijas apmaiņai, kas saistās ar LAAPC darbības jomām;
  • datu subjekta informēšanai par LAAPC aktuālajiem notikumiem un citiem saistošiem jautājumiem;
  • IT drošības nodrošināšanai;
  • informācijas sniegšanai datu subjektam, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 2. Personas dati LAAPC tiek apstrādāti saskaņā ar šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LAAPC attiecināmu juridisku pienākumu;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko LAAPC veic sabiedrības interesēs vai īstenotu likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir vajadzīga LAAPC leģitīmo interešu ievērošanai, t.sk. juridiskiem prasījumiem, LAAPC administratīvās pārvaldības un finanšu vadības nodrošināšanai, LAAPC fiziskās un infrastruktūras drošības nodrošināšanai, personāla un tā vadības procesa efektivitātes nodrošināšanai, LAAPC stratēģijās plānošanai, pakalpojumu sniegšanai, komunikācijai un reklāmai u.c..

III. Personu datu kategorijas

 1. LAAPC apstrādā šādas personu datu kategorijas:
  • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums u.c.;
  • kontaktinformācija – deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.;
  • darbinieku dati – amats, struktūrvienība, dalība padomē un komisijās, atskaites, sarakstes u.c.;
  • profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
  • zinātniskās darbības dati – publikācijas, datu bāzes u.c.;
  • dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
  • pārvaldības funkciju dati – iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.;
  • norēķinu dati - bankas nosaukums un konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, samaksas datums, samaksas summa, saistību summa, atzīme par samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā, parāda summa, parāda piedziņas informācija
  • videoieraksti un fotoattēli – LAAPC organizēto pasākumu fotogrāfijas un video u.c.

IV. Personas datu ieguve, glabāšanas un dzēšana

 1. Personas dati no datu subjekta tiek iegūti:
  • datu subjektam pašam sniedzot tos LAAPC;
  • līgumsaistību noslēgšanas un tā izpildes rezultātā;
  • datu subjektam atrodoties LAAPC organizētā pasākumā,
  • normatīvo aktu ietvaros vai no publiskajiem reģistriem.
 2. LAAPC var iegūt datus un informāciju par personas datiem no citām valsts informācijas sistēmām un iestādēm. LAAPC sadarbojas tikai ar tām iestādēm un organizācijām, kas spēj garantēt normatīvajos aktos noteiktās prasības par personas datu pareizu glabāšanu un aizsardzību. Personas dati var tikt iegūti no pasūtītājiem gadījumā, ja tā nav viena un tā pati persona un pasūtītājs ir norādījis datu subjektu kā maksātāju par pakalpojuma veikšanu.
 3. Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • ir spēkā noslēgtais līgums ar datu subjektu;
  • LAAPC vai datu subjekts normatīvos aktos noteiktajos gadījumos var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);
  • datu apstrādi paredz kāds no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana konkrētās personas datu apstrādei;
 4. Personas datu glabāšanas laiks ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos vai arī tos nosaka LAAPC saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un tas ir atkarīgs no konkrētā dokumenta vai līguma veida un personas datu apstrādes pamata.
 5. Pēc datu glabāšanas perioda beigām LAAPC izdzēš datu subjekta datus vai padara tos nepieejamus vai neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

V. Datu subjekta tiesības un pienākumi

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no LAAPC apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek veikta personas datu apstrāde.
 2. Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, kādi personas dati ir LAAPC rīcībā un iegūt šo personas datu kopijas.
 3. Datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus salasāmā formātā, kurus viņš sniedzis LAAPC vai ir radīti viņa darbības rezultātā. Datu subjektam šos datus ir tiesības pieprasīt nosūtīt citam pārzinim, ja šī datu pārnesamība nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
 4. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju no LAAPC, kas ietverta šajā Politikā, kā arī iebilst pret datu apstrādi, ja datu subjekts apšauba datu apstrādes tiesisko pamatu.
 5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personu datu apstrādei, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 6. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai LAAPC bez kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, izņemot gadījumus, ja to apstrādi nosaka līgums vai spēkā esošs normatīvais akts.
 7. Personu datu apstrādes pārkāpumu gadījumā, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
 8. Datu subjekta pienākums ir sniegt LAAPC pareizus savus personas datus, kā arī nepieciešamības gadījumos ziņot un pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu, ja tie ir mainījušies.
 9. Ja datu subjektam ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar LAAPC veikto personas datu apstrādi, tam ir jāvēršas LAAPC pie atbildīgās personas datu apstrādē vai LAAPC datu aizsardzības speciālista. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt LAAPC ietvaros, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai tiesībsargājošām iestādēm.

VI. LAAPC pienākumi veicot personas datu apstrādi

 1. LAAPC personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:
  • informāciju datu subjektam, kas ir ietverta šajā Politikā;
  • datu subjekta tiesību realizāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu;
  • bez nepamatotas kavēšanās ziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu fizisku personu tiesībām un brīvībām;
  • personas datu apstrādi veikšanu tikai LAAPC pakļautībā esošās personas, kuras atbilstoši darba pienākumiem ir tiesīgas to veikt;
  • ja personas datu apstrādes nolūks mainās, LAAPC pirms turpmākās to apstrādes informē konkrēto datu subjektu par datu apstrādes nolūka maiņu un tam sniedz attiecīgo papildus informāciju.

VII. Datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

 1. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • nosūtot tiesību pieprasījumu elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
  • iesniedzot rakstveida iesniegumu klātienē LAAPC pētniecības centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

VIII. Datu nodošana

 1. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu nodošana ir nepieciešama sniegtā pakalpojuma izpildes nodrošināšanai, LAAPC leģitīmo interešu nodrošināšanai, pastāv juridisks pamats personas datu nodošanai, to paredz ārējie normatīvie akti vai ir saņemta datu subjekta skaidra un nepārprotama piekrišana.
 2. LAAPC nenodod personas datus trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) dalībvalsts, izņemot ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

IX. Publiska DI pasākuma fotografēšana un filmēšana

 1. Lai informētu sabiedrību par LAAPC aktivitātēm, vairotu LAAPC publicitāti un fiksētu kāda nozīmīga notikuma faktu, LAAPC organizētajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana, filmēšana vai arī veikta video straumēšana tiešraidē.
 2. LAAPC par veikto fotografēšanu un filmēšanu pasākumos informē, izvietojot informatīvu zīmi pie ieejas pasākumā un ievietojot attiecīgu paziņojumu pasākuma ielūgumos, afišās u.c. informatīvos materiālos par pasākumu.
 3. Publiskajās vietās filmēšanu un fotografēšanu var īstenot bez īpaša brīdinājuma. Atrodoties pasākuma teritorijā, datu subjekts apliecina, ka ir informēts un tam nav iebildumu, ka tiek iekļauts audio vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi.
 4. Uzņemtie fotoattēli un video var tikt ievietoti LAAPC tīmekļvietnēs, sociālo tīklu profilos, kā arī reprezentācijas materiālos.
 5. Gadījumos, kad datu subjekts nevēlas, lai viņš tiktu fotografēts vai filmēts pasākumā, ar attiecīgo lūgumu ir nepieciešams vērties pie konkrētā LAAPC pasākuma organizatora.
 6. Datu subjektam ir tiesības vērties pie LAAPC ar pieprasījumu dzēst uzņemto fotogrāfiju vai video, kurā ir attēlots konkrētais datu subjekts.
 7. LAAPC ir tiesīgs nodot fotoattēlus vai videoierakstus no LAAPC organizētajiem publiskajiem pasākumiem trešajām personām, lai atspoguļotu LAAPC notiekošās aktivitātes plašākai auditorijai.
 8. LAAPC nav atbildīga par fotogrāfijām vai videomateriāliem, ko ir uzņēmušas un publiskojušās trešās personas.

X. Sīkdatņu apstrāde

 1. LAAPC tīmekļvietņu pilnvērtīgai funkcionalitātei tiek izmantotas sīkdatnes, par kuru apstrādi datu subjekts tiek informēts pirmo reizi, apmeklējot tīmekļvietni.
 2. Datu subjektam ir tiesības mainīt tīmekļa pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiktu izmantotas. Šajā gadījumā var tikt traucēta konkrētās tīmekļa vietnes funkcionalitāte.
 3. Ar LAAPC izmantoto sīkdatņu veidiem un to apstrādi ir iespējams iepazīties LAAPC mājaslapā: laapc.lv.

XI. Personas datu drošības garantijas

 1. LAAPC nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LAAPC pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības.
 2. LAAPC apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
 3. LAAPC vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.
 4. LAAPC darbinieki, kuri apstrādā personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

XII. Politikas spēkā stāšanās un grozījumi

 1. Politika ir pieejama LAAPC tīmekļvietnē laapc.lv.
 2. LAAPC ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Politikā. Grozījumi stājas spēkā ar tajā noteikto datumu. Spēkā esošā Privātuma politikas versija vienmēr ir tiek ievietota LAAPC tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv. LAAPC saglabā iepriekšējās Politikas versijas, un tās ir pieejamas minētajā tīmekļvietnē.
 3. Politika stājas spēkā apstiprināšanas dienā.

Ar šo spēku zaudē LAAPC 25.05.2018. apstiprinātā SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” privātuma politika.